ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ПО ПРОДАЖЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ В НЕДВИЖИМОСТЬ
 
Informace o zpracování osobních údajů
Společnost Nirgal s.r.o., IČO: 25639919, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Mattioliho 3274/7, PSČ 10600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 57146, tímto z pozice správce osobních údajů informuje o účelech, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje Nirgal s.r.o. zpracovává (subjektů údajů).

Nirgal s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje osob v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů v Nirgal s.r.o. prosím směřujte na e-mailovou adresu oxkhorst@volny.cz.

Účely zpracování osobních údajů:

příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
plnění zákonných povinností Nirgal s.r.o.
daňové a účetní účely
vymáhání pohledávek Nirgal s.r.o.
ochrana majetku a osob
přímý marketing

Kategorie subjektů osobních údajů:

klientské osobní údaje
osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, pohlaví, údaje z dokladů totožnosti
adresní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo
kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
jiné údaje: číslo bankovního účtu, údaje uvedené v CV uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.).

Zákonný titul zpracování osobních údajů:

plnění smluv
souhlas udělený subjektem údajů
splnění právních povinností Nirgal s.r.o.
oprávněné zájmy Nirgal s.r.o. (kamerové vymáhání pohledávek Nirgal s.r.o., soudní spory)

Způsob zpracování osobních údajů:

Společnost Nirgal s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím webové stránky rdbrandysek.cz.

Zdroje osobních údajů:

Nirgal s.r.o. získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty, dále Nirgal s.r.o. získává osobní údaje z veřejných evidencí, rejstříků, od orgánů státní správy apod.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je Nirgal s.r.o. pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněna poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

dodavatelé stavebních prací v rámci výstavby domů
dodavatelé IT technologií
náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb
bankovní instituce, v případě zprostředkování úvěrového financování koupě nemovitosti s pomocí Nirgal s.r.o.
další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů
dodavatelé správy domů

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn po Nirgal s.r.o. požadovat informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat od Nirgal s.r.o. přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně dopisem na adresu sídla Nirgal s.r.o. nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailu oxkhorst@volny.cz. V takovém případě je Nirgal s.r.o. povinna osobní údaje subjektu údajů zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Zpracovateli a příjemci osobních údajů, které spravují Společní správci, jsou:

společnost Nirgal s.r.o.,
dodavatelé a poskytovatelé služeb,
ústavy a banky,
státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností.

Předání osobních údajů do třetích zemí

Společní správci mohou předávat osobní údaje do třetích zemí, mimo Evropský hospodářský prostor, např. USA a Švýcarsko.

V případě, že budou osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo do zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany podle platných zákonů, zejména GDPR a dalších předpisů EU a vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů, bude toto předání uskutečněno na základě výjimky vztahující se na konkrétní situaci, nebo Společní správci zajistí, že budou poskytnuty odpovídající záruky, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s GDPR, tedy zejména s čl. 42 odst. 2 GDPR.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanové GDPR uvádí Společní správci své kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit.

Email: oxkhorst@volny.cz.
Made on
Tilda